ЕК прие стратегия за разширяването на ЕС към Западните Балкани

Държавите от Западните Балкани трябва да осъществят всеобхватни реформи

Европейската комисия представи днес стратегия за „надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към Западните Балкани“, предаде БТА.

Така ЕК потвърждава европейското бъдеще на региона като геостратегическа инвестиция в стабилна, силна и обединена Европа, основана на общи ценности.

Посочват се задачите и областите на съвместно засилено сътрудничество, насочени към специфичните предизвикателства, пред които са изправени Западните Балкани, особено необходимостта от основни реформи и добросъседски отношения.

Надеждната перспектива за разширяването изисква постоянни усилия и необратими реформи, пише в съобщението на комисията.

Напредъкът по европейския път е обективен и основан на заслугите процес, който зависи от конкретните резултати, постигнати от всяка отделна държава, отбелязва ЕК. Комисията обяви шест ясни действия, които ЕС ще предприеме през следващите години, за да подкрепи усилията за преструктуриране на Западните Балкани в области от взаимен интерес.

Тези действия включват укрепването на върховенството на закона, засилено сътрудничество в областта на сигурността и миграцията чрез съвместни разследващи екипи и граничната служба на ЕС, разширяване на енергийния съюз към Западните Балкани или намаляване на цените за роуминг и въвеждане на бързи интернет услуги в региона. Стратегията отчита необходимостта ЕС да бъде готов да приеме нови държави, след като изпълнят изискванията.

За да изпълнят тези изисквания, държавите от Западните Балкани трябва да осъществят всеобхватни реформи. Принципът на правовата държава, основните права и управлението трябва да бъдат значително подобрени. Съдебните реформи, борбата с корупцията и организираната престъпност, и реформата на обществената администрация, трябва да доведат до действителни резултати, а работата на демократичните институции трябва да бъде сериозно подобрена.

Икономическите реформи трябва да бъдат преследвани енергично, за да се преодолеят структурните слабости, ниската конкурентоспособност и високите равнища на безработица. Всички страни от региона трябва недвусмислено да преодолеят наследството от миналото, като постигнат помирение и решават открити въпроси, особено гранични спорове, преди присъединяването към ЕС. Трябва да има всеобхватно, правно обвързващо уреждане на въпросите между Сърбия и Косово, се посочва в документа.

ЕС е най-важният донор и инвеститор в региона, както и политически и търговски партньор на Западните Балкани. Общият годишен обем на двустранната търговия е 43 милиарда евро по данни за 2016 година.

За да се изпълни представената днес стратегия, необходимо е достатъчно финансиране. ЕК предлага постепенно да се увеличи финансирането по предприсъедините фондове до 2020 година. Само през тази година се предвиждат 1,07 милиарда евро за Западните Балкани, като се добавят близо девет милиарда евро от периода 2007-2017 година.

Напредъкът към ЕС за всички от Западните Балкани се основава на собствените им заслуги и на тяхната скорост, в зависимост от постигнатите резултати, пояснява комисията. Стратегията очертава стъпките, които Черна гора и Сърбия трябва да предприемат, за да завършат процеса на присъединяване в перспектива от 2025 г., докато други могат да наваксат. Черна гора и Сърбия са единствените в региона държави, с които вече са започнали преговори за присъединяване към ЕС.

Тази перспектива ще зависи от силната политическа воля, осъществяването на истински и устойчиви реформи, и окончателните решения на споровете със съседите. Всички страни от Западните Балкани имат възможност да се придвижат напред към ЕС. Комисията заявява, че оценява всички страни по справедлив и обективен начин, на основата на собствените заслуги и скоростта, с която постигат напредък. Албания и Македония постигат значителен напредък по пътя към ЕС и комисията е готова да изготви препоръки за започване на преговори за присъединяване според изпълнените условия.

Комисията ще започне да изготвя становище по молбата за членство на Босна и Херцеговина след получаване на изчерпателни и пълни отговори на изпратените въпроси до Сараево. С постоянно усилие Босна и Херцеговина може да стане кандидат за присъединяване. Косово има възможност за устойчив напредък чрез прилагане на споразумението за стабилизация и асоцииране, след като обективните обстоятелства го позволяват, пише в стратегията.

Според ЕК предстои много работа, за да могат страните от региона да бъдат в състояние да изпълнят условията за членство в ЕС. ЕК подчертава, че ръководителите в региона не трябва да оставят никакво съмнение за стратегическата си насоченост. Те трябва да поемат отговорността да използват тази историческа възможност, заявява комисията.

ЕС трябва да бъде готов да приеме още държави, след като са изпълнили условията.

ЕС трябва да бъде по-силен, по-здрав и по-ефективен, преди да може да бъде по-голям, се посочва в документа. За да бъде приемането на решения ефективно, трябва да се използва гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета на СЕ в областите, където това е предвидено. ЕК ще представи възможности за това до края на годината. ЕК добавя, че ще бъдат въведени мерки, по чиято сила бъдещите държави от ЕС да не могат да възпрепятстват присъединяването на други страни от Западните Балкани.