"ВиК"- Добрич създава Обществен консултативен съвет

Това бе решено след предложения на граждани при срещата им със зам.-министъра на МРРБ Малина Крумова и борда на директорите на водното дружество

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет, това обявиха от Водното дружество на страницата си в интернет.

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност, ръководството на дружеството стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет по въпроси, касаещи ВиК сектора.

Съветът е консултативно звено към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в Обществения консултативен съвет:

1. Висше образование;

2. Познания в сферата на следните нормативни документи: Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията, Закон за водите, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

3. Възможност за изготвяне на прогнози, анализи и експертизи по проблемите на цялостното развитие в областта на ВиК сектора.

Обществения консултативен съвет се учредява по инициатива на ръководството /членовете на Съвета на директорите/ на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и осъществява своята дейност на доброволен принцип.

Информация за одобрените кандидати ще се публикува на интернет страницата на дружеството.

Автобиография и мотивационно писмо могат да се изпращат на електронна поща: [email protected] или по поща, и куриер в срок до 28.02.2018 г. включително, на официалният адрес на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен