5000 лева глоба, ако палим огън за Сирни заговезни

При изгарянето на отпадъци се отделят вредни емисии, които увреждат качеството на атмосферния въздух

РИОСВ - Варна изпрати писма до кметовете на общините във Варненска област, с които поиска да бъде засилен контрола за недопускане изгарянето на гуми и други отпадъци при отбелязване на празника Сирни заговезни на 18 февруари.
При изгарянето на отпадъци се отделят вредни емисии, които увреждат качеството на атмосферния въздух.
Тези дейности крият риск, както за здравето на хората, така и за околната среда и са в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
ЗУО предвижда глоба от 2000 до 5000 лв за физическо лице, което нерегламетирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци.
Съгласно чл. 35 от ЗЧАВ, неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.