Правят паркинг по ул. „Страцин“?

Със заповед на Областния управител е отписан имот по ул. „Страцин“ и предаден на Община Добрич

Със заповед  на Областния управител Красимир Кирилов, спазвайки изискванията на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, е отписан от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, поземлен имот на ул. „Страцин“ № 3. Същият е предаден на Община град Добрич, съобщават от Областна администрация.

Извършената промяна е във връзка с искане на Община град Добрич за отписване на поземления имот с идентификатор 72624.623.460 по Кадастралната карта и кадастрален регистър на град Добрич. В писмото си до Областния управител с искане за отписване на имота от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост, се посочва следното: „С актуването на поземлен имот с идентификатор 72624.623.460, намиращ се на ул. „Страцин“ № 3, като общинска собственост, за който е отреден УПИ Х в кв. 20, предвиден за обществено и делово обслужване, би осигурило паркоместа за жителите на град Добрич, предвид затрудненото преминаване по ул. „Страцин“ и забраната за паркиране, които създават редица неудобства на нашите съграждани“.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"