Най-много инвестиции в областта се правят в селското стопанство

Това сочи статистиката

 През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 293.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 24.7%, съобщават от ТСБ в Добрич.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селскостопанския сектор - 99.7 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 66.0 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 56.4% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 9.0 млн. лв. и са с 5.8% повече в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015 година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за закупуване на земя с 4.9 пункта и на извършените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции придобиване на транспортни средства с 3.2 пункта, като тези разходи формират съответно 11.0 и 36.9% от общия обем на инвестициите в ДМА. Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 2.6 пункта, както и извършените разходи за придобиване на транспортни средства - с 1.1%, които формират съответно 33.3 и 9.4% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.