В Казанлък приемат проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма

До 15 юни 2018 година

Община Казанлък обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Казанлък юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).

Видове проектни идеи, които могат да бъдат подавани:

  • Група дейности „Социална инфраструктура“ (социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата);
  • Група дейности „Културна инфраструктура“;
  • Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация;
  • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития

Целта е да се извърши подбор и одобрените проектни фишове по тези групи дейности ще могат да бъдат подавани от Община Казанлък като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.          

Начин на подаване на проектни фишове е по официален път в деловодството на община Казанлък (адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите – Партер 1, Гише №5 - деловодството на Община Казанлък) срещу входящ номер – на вниманието на Секретариата на Работната група/ръководителя на Междинното звено.

Срок за подаване на фишове:  от 16 март 2018 г. до 15 юни 2018 година, включително.