1,74 млн. лв. европейско финансиране за ремонт на пътища в Каварна

Това е вторият проект, спечелен от общината в рамките на няколко месеца

Кметът на Община Каварна Нина Ставрева подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ по одобрения за финансиране проект ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”. 

Спечеленият от Общината проект дава възможност за изграждане на  9363,1 кв.м.улична мрежа и 2342,63 кв.м. тротоари в с. Божурец и реконструкция на 11 320 кв.м. от  ул. „Сава Ганчев” в гр. Каварна, и 2 692 кв.м. тротоари.

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, а размерът на допустимите разходи за дейностите по проекта е 1 738 207,54 лв.

Това е вторият проект, спечелен от Община Каварна в рамките на няколко месеца. В последните дни на 2017 г. Общината спечели 5,86 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на 11,8 км. от общинската пътна мрежа.