Съдят Народното събрание за вреди, причинени от неприлагане на правото на ЕС

Жалбоподателите са собственици на поземлен имот

Двама души от община Добричка съдят Народното събрание за обезщетяване на вреди, причинени им от неприлагане на европейското право. В искова молба, разглеждана в Окръжен съд - Добрич, жалбоподателите твърдят, че Държавата не е изпълнила задължението си, произтичащо от правото на ЕС, да въведе в националното законодателство мерки, които да позволят справедливо обезщетяване на собствениците на имоти, отчуждавани принудително за задоволяване на държавни нужди. Отправено е искане претенцията да бъде разгледана по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

            Жалбоподателите са собственици на поземлен имот, част от който е бил отчужден във връзка с изграждането на обект от национално значение - газопроводното отклонение Добрич - Силистра. В исковата им молба се твърди, че оценката на отчуждената земя е била извършена по неправилна методика, в резултат на което са били лишени от справедливо обезщетение. Посочва се още, че в разрез с Хартата на основните права на ЕС, в българското законодателство съществува дискриминационна разпоредба, която позволява на Държавата да влияе в своя полза върху определяне на цените на отчуждаваните имоти. Собствениците настояват да бъде определена стойността на обезщетението, което би трябвало да получат при използване на международно признати методи за оценяване на отчуждената земя.

            След като разгледа внесената искова молба, Окръжен съд - Добрич прецени, че производството трябва да бъде спряно. От определението на съда става ясно, че на този етап съществува противоречива съдебна практика по въпросите дали административните или общите съдилища трябва да разглеждат исковете за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС и по какъв процесуален ред трябва да се водят делата. Във връзка с водените спорове в края на 2016г. Варненският административен съд е отправил запитване до Съда на Европейския съюз, който трябва да даде отговор на въпроса кои съдилища са компетентни да разглеждат тези дела.

            Окръжен съд - Добрич стигна до извода, че трябва да постанови спиране на настоящото производството до произнасянето на Съда на Европейския съюз. В противен случай би могло да се стигне до недопустимо постановяване на съдебен акт в нарушение на правилата за подсъдност.

            Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна.