Регионалният съвет за развитие на Северен централен район и Регионалният координационен комитет към него заседаваха

Областният управител Галин Григоров взе участие

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него.

По време на заседанието членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение, действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

В края на заседанието, областният управител на област Габрово г-жа Невена Петкова – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие  на 2018 г. на областния управител на област Силистра г-н Ивелин Иванов. За заместник-председател беше избран д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра и представител на общините от област Силистра с мандат от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Заседанието беше водено от областния управител на област Габрово г-жа Невена Петкова, а участие в него взеха представители на министерства, общини и организации на работодатели, работници и служители на национално равнище, както и областните управители от Северен централен район.

Настоящата среща се проведе днес в сградата на Община Габрово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен