В Добричко преобладават жилищата с две и три стаи

Жилищата в градовете на областта са 61.7 хиляди

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.1 хил. жилищни сгради, а в селата - 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната, съобщават от ТСБ в Добрич.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 34.0 хил. или 56.3% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 13.6 хил. или 22.5% и  сградите с „Друга“ конструкция - 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.9%, а панелните - 1.0%. В градовете 45.7% са тухлени с гредоред, а 37.0% от тухлените сгради са с бетонна плоча.

Към 31.12.2017 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради - 48.8 хил. или 80.7% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 9.2 хил. (15.2%), триетажните са 1.5 хил. (2.5%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 964.

Към 31.12.2017 г. жилищата в област Добрич са 101.8 хил. или с 216 жилища (0.2%) повече в сравнение с 2016 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 68.5% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 16.8%, на едностайните жилища - 7.2%, на петстайните - 4.3%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Добрич са 61.7 хил. (60.6%), а в селата - 40.1 хил. (39.4%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 9.3%, а в селата - 3.9%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни - 18.6% (15.6 % в градовете); петстайни - 5.8% (3.4% в градовете), с шест и повече стаи - 3.3 % (3.1% в градовете).

Към 31.12.2017 г. полезната площ на жилищата в област Добрич е 7 589.7 хил. кв. м (7 567.0 хил. кв. м. към 31.12.2016 г.), жилищната площ е 5 856.1 хил. кв. м (5 843.9 хил. кв. м. към 31.12.2016 г.), а спомагателната площ - 1 092.9 хил. кв. м (1 085.1 хил. кв. м към 31.12.2016 г.). Средната полезна площ на едно жилище е 74.5 кв. м, като в градовете тя е 77.5 кв. м, а в селата - 69.9 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 33.2 кв. м при средна за страната - 31.1 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Добрич е 578 при 561 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 507, а в селата - 736.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. През 2017 г. в едно жилище в област Добрич живеят средно 1.7 лица. В градовете живеят средно 2.0 лица в едно жилище, а в селата - 1.4 лица.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 95.8 хил. или 94.0% от общия жилищен фонд на област Добрич.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 101.8 хил. жилища, в област Добрич 74.8% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 21.0%, електрифицирани само с водопровод - 2.7%, а само електрифицирани - 1.4%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен