В Пловдив ще обновяват детски градини, ясли и училища

Общината подписа договор за над 18 милиона лева по ОП "Региони в растеж“

Община Пловдив подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата сума на проекта е  18 106 266.94 лева, като от тази сума:
• 15 953 713.05 лева (петнадесет  милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ);
• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собствен принос.
Продължителността на проекта е 30  месеца. Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.
Очакваните  резултати ще бъдат:
- Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 1;
- Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на ДГ „Снежанка“;
- Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност,  благоустроено дворно място на ДЯ „Детски смях“;
- Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 2;
- Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на ДГ „Перуника“;
- Изградена нова детска градина на ул. „Богомил“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"