Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти

Те са по Компонент 1 "Фестивали и значими събития“

Община Пловдив обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на община Пловдив“ за следващата 2019 година.
Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града.
I. Кой може да кандидатства за финансиране:
1. български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и/или търговци; кооперации по Закона за кооперациите;
2. юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;
3. пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.
II. Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:
 са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.
 За обстоятелствата по т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При установяване на обстоятелства по предходните точки, комисията не допуска кандидата до оценяване.
III. Не се финансират:
 Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.
 Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;
 Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;
 Предложения за финансиране, организирането или участието в събития извън Община Пловдив.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;
2. Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;
3. Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.
4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.
5. Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.
6. При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.
7. По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.
8. По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.
V. Място и срок за подаване на документи
1. Документи се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1, ет.1, в срок от 3 септември до 17.15 ч. на 1 октомври 2018г.
2. Документи се подават в запечатан плик с надпис „За участие в конкурс по Компонент 1 от „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата“.
3. Върху плика трябва да бъде изписан кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ и точното наименование на кандидата.
4. Документи се подават и по електронен път на адрес: [email protected], подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице в срок до 17.15 ч. на 1 октомври 2018 г.
Подадените документи не подлежат на връщане.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“ http://www.plovdiv.bg/item/culture/Снимка на Деня

Щрихи от Плевен