Повече добруджанци се изселват от областта, по-малко се заселват

Най-много във възрастовата група 20 - 29 години

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 лица, от които 43.0% мъже и 57.0% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) - 18 286 (16.1%), съобщават от ТСБ в Добрич. Сред тях 278 (1.5%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 9.9%, Благоевград - 7.0%, и Пловдив - 6.0%.

През 2017 г. жителите на област Добрич, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 2 916 души. От тях,       1 464 лица (50.2%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 622 (42.5%) са мъже и 842 (57.5%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (35.6%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град - село“ (31.5%), „село - село“ (21.8%) и „град - град“ (11.1%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Добрич- град.

 Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 452. От тях 616 са избрали за ново местоживеене област Варна. Както в предходни години, така и през 2017 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън област Добрич.

Сред всички лица от област Добрич, сменили своето местоживеене през 2017 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години (22.4%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.0%) и от 10 до 19 години (14.0%).

В област Добрич броят на заселените е 3 063, а броят на изселените - 3 799.

През 2017 г. жителите на другите 27 области от страната, заселели се в област Добрич са 1 093. От тях 32.2% са от област Варна, а 15.7% - от област София.

През 2017 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Добрич в чужбина, или емигрантите, са 883. Най - желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия -214 (24.2%), Великобритания -164 (18.6%) и Испания - 111 (12.6%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Добрич, или потокът на имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на областта. През 2017 г. техният брой е 506.

През 2017 г. в страната 25 597 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (23.7%), Руската федерация (11.7%) и Германия (6.9%). В област Добрич имигрантите запазват тенденцията в страната да са от Турция -162 (32.0%), Руската федерация -104 (20.6%) и Украйна - 23 (4.5%).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен