Атестират всички учители и директори: две слаби оценки ще водят до уволнение

То ще се прави веднъж на всеки 4 години

Всеки учител и директор на училище и детска градина ще минава през атестиране. То ще се прави веднъж на всеки 4 години и от резултатите ще зависи дали педагогът ще расте в кариерата, ще бъде поощряван (например финансово) или трудовият му договор ще бъде прекратен.
Подробните правила за атестирането са разписани в Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Атестирането започва от учебната 2020/2021 г., пише в проекта на Министерството на образованието и науката.
На него ще подлежат всички учители, директори и други педагогически специалисти в детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
При директорите ще се оценява управленската им компетентност, при останалите - съответствието на дейността им с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и стратегията за развитие на съответната институция.
Високите оценки ще отварят вратата към кариерно развитие и "поощряване на педагогическите специалисти". Ако оценката покаже необходимост от повишаване на квалификацията, педагозите ще бъдат насочвани към такова. При нужда ще се осигурява методическа и/или организационна подкрепа. Наставници също ще работят с учителите, чието атестиране покаже слабости.
Скàлата на оценяване е петстепенна. Ако оценяваният е получил петата най-ниска оценка, ще се направи план за подобрение на работата и ще се включат наставници. Една година след предприемането на мерките той отново ще бъде атестиран и ако оценката е същата, трудовият му договор ще бъде прекратен.
Петата най-ниска оценка е формулирана така от МОН: "показаните знания и умения в минимална степен съответстват на професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в минимална степен съответства на изискванията към длъжността по причини, зависещи от 45 лицето, резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; не е налице стремеж към усъвършенстване, мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от работата".
Тя ще се поставя при получен сбор от точки по различните критерии между 25 и 29,99.
Оценяването ще се отразява в атестационна карта по образец.
1 точка по даден критерий ще се дава, когато професионалните знания и умения на педагога се нуждаят от подобрение;

1,5 точки ще се получават, когато той/тя има необходимите компетентности, които позволяват да изпълнява изискванията към заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от обучението;

2 точки - дейността надвишава изискванията за изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците надвишава очакваните, притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение на длъжността.

Част от крайния сбор ще е и самооценката на педагога.

Окончателният резултат ще се изчислява по формулата с точност до 0,01:

ОР = 0,25СО + 0,75ОАК

ОР - окончателен резултат; СО - самооценка на педагогическия специалист; ОАК - оценката на атестационната комисия.

Останалите възможни оценки са в 5-степенната скала са:

1. "образцово изпълнение" при окончателен резултат от 45 до 50 точки - поставя се, когато едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в професионалния профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредъка на децата и учениците, за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултатите надвишават очакванията, има допълнително изпълнени задачи;

2. "надминава изискванията" при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки - поставя се, когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати, налице е съответствие на дейността с изискванията към длъжността и резултатите допринасят за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и3. "отговаря на изискванията" при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки - знанията и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; ако има неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето обстоятелства;

4. "отговаря частично на изискванията" - 30 до 34,99 точки - по-голяма част от показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа, през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и отговаря частично на изискванията към длъжността;

Атестирането ще се извършва по график, съгласуван с началника на съответното регионално управление на образованието и утвърден от работодателя. Ще го прави атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Членовете ѝ ще са нечетен брой. Ще включва: педагогически специалисти (от същите училище/детска градина, в която работи и оценяваният - те ще представляват директора); представител на регионалното управление на образованието; представител/представители на педагогическия съвет. Ще има и списък с резервни членове.

Членове на комисията могат да са само хора, които не подлежат на атестиране в конкретния период.

Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от работодателя, с нечетен брой членове (до 7) и включва:

1. представители на работодателя;

2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от работодателя;

3. поне един педагогически специалист - представител на институцията, определен от педагогическия съвет;

4. един представител на РУО, определен от началника в случай, когато той е различен от работодателя;

5. един родител от обществения съвет;

6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1-5.

По преценка на работодателя може да се включи един представител на предприятие, с което партнира училището, което организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация.

Изключва се възможността свързани лица да са членове на атестационна комисия.

Подлежащите на атестация ще имат до 10 дни за самооценка. За целта той/тя ще трябва да попълни атестационна карта, като ще доказва с документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио постигнатите си резултати за периода на атестиране.

Наредбата предвижда всеки специалист да има лично професионално портфолио, което ще включва:

- документи, сертификати и материали, които доказват постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците му;

- грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и др. на децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на училището на децата и учениците в риск, със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;

- професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и др.

В процеса на атестирането на учителите комисията ще има право да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместник-директор и от директора.

При атестирането на директорите ще могат да се вземат предвид резултатите от самооценяването на институцията, протоколи от контролната дейност, осъществена от работодателя, от финансиращия орган (ако е различен от работодателя), от регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в резултат на инспектиране, проведено от Националния инспекторат по образованието.

В атестационната карта ще бъдат вписвани:

1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий;

2. окончателния резултат от атестирането;

3. крайната оценка по скалата.

Ако атестираният педагогически специалист не е съгласен с крайната оценка, може в срок до 2 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде писмено възражение до директора, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката. Той ще е длъжен да се произнесе в двудневен срок, като може да потвърди оценката или да я промени с една степен. Тази оценка вече е окончателна и се вписва в атестационната карта с аргументация и подпис от директора. Атестираният също се подписва.

Атестационните карти ще се пазят от работодателя и ще са част от трудовото дело на съответния директор, учител, педагогически специалист.

След получаването на оценките, работодателят и комисията ще подготвят анализ за причините, довели до оценката; ще изработват план за методическо и организационно подпомагане на съответния педагогически специалист; ще определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа (ако това е необходимо).

В приложения към проектонаредбата са разписани подробно изискванията към всяка от учителските длъжности (учител, старши учител и главен учител) - например какво образование се изисква, както и изискванията към всеки от професионалните профили към длъжностите, които са:

1. учител;

2. директор;

3. заместник-директор;

4. ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии";

5. възпитател;

6. психолог;

7. педагогически съветник;

8. логопед;

9. рехабилитатор на слуха и говора;

10. корепетитор;

11. хореограф;

12. треньор по вид спорт.

Наредбата все още е проект, който беше публикуван за обществено обсъждане. То ще продължи до 26 октомври, след което Министерският съвет ще го гласува.

Източник: offnews.bg