АПСК продава на търг три имота в Пловдив

Те са частна държавна собственост

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви три публични търга с явно наддаване за продажбата на недвижими имот – частна държавна собственост в района на Пловдив.
На 8 февруари 2019г. от 15.00ч. ще се проведе търга за продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост: поземлен имот с площ 2385 кв.м, намиращ се на бул.„Пещерско шосе“, Пловдив, ведно с построените в него три сгради.
Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 308 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 60 000 лева (без вкл. ДДС).
Търгът ще се проведе в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 31 януари 2019г. в стая 515 на АПСК.
Имотът е с предоставени права за управление от областния управител на Пловдив, се намира на бул. „Пещерско шосе“, Пловдив, ведно с построените в него три сгради с идентификатори:
Устройствени показатели – имота е с площ 2385 кв.м, ведно с построените в  него 3 (три) сгради:
•    Сграда с идентификатор 56784.238.60.1: застроена площ 35 кв.м, брой етажи 2, предназанчение: сграда за транспорта (бивш кантон);
•    Сграда с идентификатор 56784.238.60.2: застроена площ 23 кв.м, брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване (бивша сграда с битово предназначение);
•    Сграда с идентификатор 56784.238.60.3: застроена площ 213 кв.м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад (бивш навес).
***
На 1 февруари 2019г. от 11.00ч. ще се проведе търга за продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с площ 91,10 кв.м и 3,964% идеални части от общите части на сградата, разположена в поземлен имот на етаж 1, блок 3102, ул. „Победа“ № 21, район Северен, Пловдив,
Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 125 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 20 000 лева (без вкл. ДДС).
Търгът ще се проведе в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 28 януари 2019г. в стая 515 на АПСК.
Имотът е с предоставени права за управление от областния управител на Пловдив. Намира се на ет.1, блок 3102, ул. „Победа“ № 21 – секция С3, район „Северен“, Пловдив. Представлява самостоятелен обект в сграда със площ 91,10 кв.м. на един етаж и 3,964% идеални части от общите част на сградата.
***
На 5 февруари 2019г. от 13.00ч. ще се проведе търга за продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с площ 62,28 кв.м и 2,631% идеални части от общите части на сградата, разположена в поземлен имот  на етаж 1, блок 3102, ул. „Победа“ № 21 –  район Северен, Пловдив
Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 85 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 15 000 лева (без вкл. ДДС).
Търгът ще се проведе в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 29 януари 2019г. в стая 515 на АПСК.
Имотът е с предоставени права за управление от областния управител на Пловдив. Намира се на ет.1, блок 3102, ул. „Победа“ № 21 – секция С3, район „Северен“, Пловдив. Представлява самостоятелен обект в сграда със площ 62,28 кв.м. и 2,631% идеални части от общите част на сградата.
До участие в търга не се допускат: офшорни дружества;  лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.
Повече подробности и технически характеристики за имота можете да откриете в интернет – страницата на агенцията на адрес: http://www.priv.government.bg/Снимка на Деня

Щрихи от Плевен