ТБС Груп с продължаващ ръст през първата половина на 2020 г.

С 39% са нараснали консолидираните приходи на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) през първото шестмесечие на 2020 г. спрямо аналогичния период на миналата година, съгласно публикуваните на 31 август междинни консолидирани отчети на дружеството. В стойностно изражение, консолидираните нетни приходи от продажби за периода възлизат на 65 млн. лв. в сравнение с 46.8 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.

Въпреки усложнената от COVID-19 икономическа среда, Групата продължава да отчита ръст на продажбите във всички основни региони, включително 41% в приходите от местни и задгранични пазари на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), 25% в дъщерните дружества в Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Словения и стартиралите през второто полугодие на 2019 г. дейности в Македония и Албания. Като основни двигатели на растежа се открояват специализираните решения за телеком оператори, бележещи възстановяване на продажбите в Западните Балкани и основополагащите за дигитализацията продукти и услуги от категория Модерно работно място, имащи водеща роля за ръста на продажбите в България.

В резултат от нарастващия мащаб на продажбите и подобряващия се брутен марж, Групата отчита ускорен ръст на всички нива на рентабилност, като печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) нараства със 102%, достигайки 8.7 млн. лв., а нетната печалба – със 129% до 6.4 млн. лв.

Подобрение бележат и редица показатели, свързани с финансовото състояние на Групата. В резултат от акумулираната печалба, собственият капитал нараства с 82% до 14.2 млн. лв., а общият финансов дълг се понижава с 19% до 5.2 млн. лв. В резултат на това и на реализирания положителен нетен паричен поток към края на периода, нетният дълг (разлика между общия финансов дълг и паричните средства и еквиваленти) на Групата се понижава до -0.9 млн. лв.

Пълните консолидирани междинни отчети на Групата към 30.06.2020 г. са налични на: http://www.tbs.tech/documents/financial-reports/. На 8 септември резултатите ще бъдат представени на уебинар, на който ръководството на ТБС Груп ще отговаря и на въпроси на настоящи и потенциални инвеститори. Записване за участие в събитието на български език може да бъде направено на: https://bit.ly/34EjfZ8.

Считано от 2 септември, ТБС Груп стартира и обратно изкупуване на собствени акции на БФБ за целите на програми за стимулиране на служителите. Обявеното първоначално количество е 15 000 акции, като дружеството планира и допълнителни траншове до края на 2020 г.

Към 1 септември търгуваните акции на дружеството достигнаха цена на затваряне от 8.80 лв. за брой, отбелязвайки покачване от 16% спрямо цената от 7.60 лв., на която ТБС груп излезе на БФБ с първи транш на публичното си предлагане в началото на юни.