Народното събрание одобри въвеждането на фигурата на прокурор, разследващ главния

Това стана с приетите на второ четене промени в НПК

Разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, реши парламентът с приетия на второ четене законопроект за допълнение в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. Вносители на промените са  Красимир Ципов, заместник-председател на ПГ ГЕРБ, и група народни представители.

Приетите разпоредби предвиждат прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да откаже да образува досъдебно производство, за което следва да уведоми пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Отказът може да се обжалва пред специализирания наказателен съд и пред Апелативния специализиран наказателен съд, предвиждат приетите текстове.

Процедурата за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в седемдневен срок от настъпване на обстоятелство по невъзможност да изпълнява функциите си, разписаха депутатите. Решението за избор е с мнозинство, не по-малко от петнайсет гласа с явно гласуване. Мандатът е пет години без право на втори.

В срок до три месеца от влизането в сила на допълнението на НПК ВСС провежда процедурата за избор на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той е част от Прокуратурата на Р България, участва в производствата по делата от компетентността му пред специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и Върховния касационен съд.

За прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се назначава обвинител с придобит статут на несменяемост, с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка "много добра" от последното атестиране, на когото през последните пет години не е било налагано някое от съответните в закона дисциплинарни наказания с влязло в сила решение.

Предложения за кандидатури може да правят не по-малко от шестима от членовете на пленума на ВСС както и кандидатът за заемане на длъжността. Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към прокурорската колегия на ВСС изготвят доклади за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване прокурорът по разследването срещу главния прокурор, подал молба до съответната колегия на ВСС в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се назначава на заеманата преди избора длъжност, на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата.

Когато прокурорът по разследването срещу главния прокурор е във фактическа невъзможност да извърши неотложно действие по разследването, административният ръководител на специализираната прокуратура определя прокурор от същата прокуратура на принципа на случайния подбор, записаха депутатите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"