Масирани проверки на газовите инсталации в заведенията

Заради зачестилите инциденти, проверяват масово обектите, ползващи пропан-бутан

Във връзка със зачестилите инциденти с уреди, съоръжения и инсталации, ползващи като гориво втечнени въглеводородни газове, главен комисар Николай Николов е разпоредил на всички Областни дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" да започнат масирани проверки в обектите, в които се ползва или съхранява пропан-бутан.
В заповедта се конкретизира приоритетно да се проверяват заведения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека, газоснабдителни станции и обекти за продажба на пълни бутилки.
Особено внимание ще се обърне на спазването на условията, при които е издадено разрешението за строеж, както и на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на правилата и нормите за безопасна експлоатация на обектите.
Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди.
В случаи на установени нарушения ще се предприемат административно-наказателни и превантивни административни мерки. При нарушения по Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще се подават сигнали до регионалните отдели "Инспекция за държавен технически надзор".

Областните дирекции за пожарна безопасност трябва да предоставят в кратки срокове и обобщена информация за възникналите през последните 5 години пожари и други инциденти с уреди, съоръжения и инсталации (включително и в транспортни средства) за втечнени въглеводородни газове, както и причините за тях. След анализ на тези произшествия ще се очертаят предложения за подобряване на състоянието, включително и за промяна на нормативната уредба.

В заповедта се уточнява, че тя не отменя дадените указания за извършването на проверки, включени в годишния план за 2013 г. В Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнените въглеводородни газове, приета с постановление на МС от 2004 г., е определена институцията, която отговаря за безопасността им. Това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. В този смисъл пожарникарите и службите на МВР не са натоварени с този ангажимент, поясняват от пресцентъра на вътрешното ведомство.

От началото на годината са станали 19 инцидента, предизвикани от неправилно боравене с газови бутилки.

От пожарната припомнят, че за да се избегне рискът от взривове трябва да се използват само стандартни и технически изправни уреди, съоръжения и инсталационни елементи. Редуцир-вентилът на бутилката трябва да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност.
Газови съоръжения и инсталации не бива да се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен. Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.
Абсолютно е забранено битови газови бутилки да се пълнят на колонки за зареждане на МПС. Бутилките трябва да са далеч от източник на топлина и да не са изложени на пряка слънчева светлина. При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване.
Пропан-бутан не трябва да се съхранява в помещения без вентилация. Тъй като той е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.
В едно помещение не бива да има повече от две бутилки – независимо дали едната е пълна или празна. Газови бутилки не трябва да се съхраняват в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, за предпочитане в метален шкаф с отвори.
Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте, съветват пожарникарите.
Никога не трябва да се проверява за изтичане на газ с поднасяне на пламък и не бива да се пуши при работа с газова бутилка. Децата да са далеч от помещенията с бутилките.
При усещане на изтичане на газ /разнася се специфична миризма на чесън/ бутилките трябва да се изнесе навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация, съветват още огнеборците.