Губернаторът забрани пазарите и изложби на овце край границата

Мерките са заради открито огнище на шарка в стадо в Гърция

Забрана за паша на животни на разстояние два километра от границата с Турция, изкупуване и транспортиране на кожи и вълна добити от овце след 1 юли на територията на област Бургас, а също и провеждане на пазари и изложби на овце в граничните райони са сред мерките, които въведе областният управител след открито огнище на шарка в стадо овце в Гърция

"В село Питион, префектура Еврос е констатирано огнище на заболяването по овцете в стадо със сто и деветдесет и един броя животни. Областният управител Павел Маринов издаде заповед с конкретни мерки за пресичане на възможностите за евентуален пренос на заразата у нас и засилване на био-сигурността във всички животновъдни обекти в населените места в граничните с Република Турция общини", казаха от администрацията.

Губернаторът е наредил незабавно да се свикат общинските епизоотични комисии в общините Малко Търново, Средец и Царево за да се запознаят членовете им с обстановката в региона. Кметовете на населените места и наместниците от граничните общини следва незабавно да извършат актуализация на възприемчивите животни /овце и кози/ към шарка и да представят списъци на официалните ветеринарни лекари от съответните общини. Необходимо е стриктно да се районира пашата и водопоя на дребни преживни животни от тези общини.