630 000 лева за земеделие в Гълъбово

Започнаха консултации за проектите

630 000 лева са свободните пари за усвояване в Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За подпомагане на община Гълъбово при реализирането на проекти е създадена местна инициативна група "МИГ Гълъбово 2011". В момента е обявен последен, четвърти прием за този програмен период. Директорът на местната инициативна група в Гълъбово Вилияна Вичева съобщи, че в момента тече период за консултиране  и подпомагане при подготовката на проектите – от 09.01.2014 г. до 05.03.2014 г. Периодът пък на последния прием на документите за подпомагане за този програмен период ще бъде от 11.02. 2014 г. до 05.03.2014 г.

В този програмен период може да се кандидатства по няколко мерки, а именно:

 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 31 484,00 лева., както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 146 175, 60 лева , както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 59 365, 07 лева., както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка – 298 283,26 лв. както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО “, Подмярка  323А  Опазване и възстановяване на  природното наследство, Подмярка  323Б Опазване и възстановяване на културното наследство. Общ разполагаем индикативен бюджет по  мярка 323  – 36 363, 56 лв., както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.

Мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Общ разполагаем идикативен бюджет по тази мярка – 87 289, 52 лева. , както и неусвоените средства по предходни периоди на прием.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен