Асоциация на парковете на Тома Белев върти търговия с имоти

Имотите са пасища, ливади, земеделски и частни земи

От 2008 г., когато е изтекъл мандатът на сегашния Управителен съвет и на председателя Тома Белев, Асоциация на парковете в България е изкупила няколко десетки имоти в общините Велико Търново, Сливен, Бяла, Разград и Русе.

Имотите са пасища, ливади, земеделски и частни земи. Справката в Службата по вписвания по партидата Асоциация на парковете е над 20 страници. При покупките еколозите не са подминали и Великотърновското рокаджийско село Миндя. Там са се сдобили с пасище и мера. Друго характерно място, където се простират бизнес интересите на природозащитниците е в Русенското село Иваново. Размерът на придобитите там земи показва, че ще се изпълняват сериозни инвестиционни проекти. Справката сочи, че не са им чужди и схемите по прехвърляне на имоти, защото за едни и същи имоти има и повторно изкупуване.
Сдружение „Асоциация на парковете в България” е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел от Дирекциите на девет държавни природни парка през 2003 г. Сдружението се създава за осъществяване на дейност в обществена полза. Целите на сдружението са популяризиране, опазване, изучаване на българските паркове, опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, подпомагане на устойчивото развитие на системата на паркови и защитени територии за благото на настоящите и бъдещите поколения в България. Освен тази функция те имат и представителна, която защитава интересите на парковете, прави предложения за функциите, статута и режима на ползване на защитени територии.
Никъде в предмета им на дейност не е допусната възможността Сдружението и неговите учредители, Дирекциите на държавните природни паркове, които са на бюджетна издръжка, да придобиват недвижими имоти - пасища, ливади, земи и гори.
Сдружение „Асоциация на парковете в България” от почти шест години е с нелегитимно управление. Цялата дейност на сдружението, включително и участието им в обществени поръчки и усвояване на средства по еврофондове, а както се вижда и по-горе и покупката на недвижими имоти, е в противоречие на българското законодателство. Този факт се прикрива от председателя на сдружението – Тома Белев, и от членовете на Управителния съвет – Михаил Михайлов, Юлия Тумбаркова , Иван Иванов и Милко Белберов. От 2008 г. насам всички членове са нелегитимни не само поради факта, че им е изтекъл мандата преди 6 години, но и че са и изключение на Юлия Тумбаркова другите са освободени от постовете директори на природни паркове и нямат законно основание да участват в управлението на Асоциация на природните паркове в България. Вписването на Тома Белев като председател на Управителния съвет на Асоциацията, освен че е извършено в противоречие на закона е и в нарушение на устава на организацията.
Настояваме Министерство на земеделието и храните и другите компетентни органи в страната да извършат цялостна проверка на дейността на Асоциацията и средствата и начините, чрез които са придобити имотите, съгласно приложението, което представяме. Усвоявали ли са средства по различните програми на Земеделско министерство, свързани с придобитите земи?


НГК „Природата за хората и регионите”