Поморие започна проект по програма Административен капацитет

Въвеждат 22 нови онлайн административни услуги

Проведе се първата информационна среща със служителите от Общинска администрация Поморие по проект „ Подобряване на работата на общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 83 873, 60 лв.
Кметът Иван Алексиев и ръководителят на проекта Кристина Демирева представиха предстоящите дейности по изпълнението му, в които активно ще се включат всички служители. Проектът цели постигане на по-добро функциониране на администрацията за по-ефективно използване на бюджетните ресурси и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса на територията на общината.
Следва да бъде изготвен функционален анализ на администрацията, който ще обхване всички структури и кметства. Чрез включване на служителите във фокус групи, провеждане на интервюта и публични обсъждания, анализът ще идентифицира силните и слаби страни и ще изведе решения за подобряване на дейността. Следващата стъпка ще бъде изпълнение на мерките от плана за действие, подготвен в резултат на анализа. Очакваните резултати са да бъдат извършени промени в устройствения правилник на общината, вътрешните правила, длъжностни характеристики, правилници, наредби, заповеди и други документи.

„Разчитам на вашите мнения и препоръки за изготвяне реален план за действие, за да подобрим качеството на обслужване на гражданите. Скоро въвеждаме 22 нови онлайн административни услуги, в момента подготвяме и изнесен център обслужване на клиенти в кв. „Свети Георги", имаме електронна деловодна комуникация с кметствата. Стараем се да модернизираме непрестанно администрацията", каза кметът Иван Алексиев на служителите.