В Раднево ще следят качеството на въздуха

Резултатите ще се публикуват на интернет страницата на Общината

Мобилна измервателна станция към регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда гр. Стара Загора ще следи качеството на атмосферния въздух в Раднево.

В продължение на 56 денонощия, равномерно разпределени в рамките на цялата календарна година ще се извършва проследяване на нивата на основните замърсители- фини прахови чaстици, SO2 (серен диокссид) , H2 S(сяроводород). От 5 до 12 март ще се извършват непрекъснати измервания.

Резултатите  ще се публикуват на интернет страницата на Общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен