Губернаторът не дава концесии за три язовира в Раднево

Областният управител върна за ново обсъждане три решения на Общинския съвет

Язовирите "Тополяне", "Раднево" и "Любеново" не могат да бъдат дадени на концесия.

Със Заповеди на Областния управител се върнаха три решения на Общински съвет Раднево. Те касаят откриването на процедури за предоставяне на концесии за услуги върху недвижими имоти, публична общинска собственост на Язовир ”Тополяне”, с площ от 27.946 дка., язовир „Раднево” с площ с площ от 479.823 дка  и язовир ”Любеново”, с площ от 164.221 дка.

Преди внасянето в Общински съвет Раднево на трите решения, в Областна администрация Стара Загора и трита проекта са съгласувани. Общински съвет Раднево обаче, приема решения за откриване на процедури за предоставяне на концесии, чиито обстоятелства се различават от съгласуваните от областния управител. В Областна администрация Стара Загора до настоящия момент не е постъпвало искане за изменение на концесията за обекти публична общинска собственост.

По тази причина и на основание текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са върнати трите решения на Общински съвет Раднево за нови обсъждания от същия като незаконосъобразни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен