Започна приемът на молби за помощи за отопление и за първокласници

Документи се приемат до есента

Дирекция „Социално подпомагане" в Стара Загора започна приема на молби за отпускане на целева помощ за отопление. Крайният срок за подаването им е 31 октомври.

От Дирекцията припомнят, че право на такава помощ имат лицата и семействата, ,чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

В молбата-декларация задължително трябва да се заяви видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г.

Очаква се общия брой на подадените молби-декларации в Дирекциите „Социално подпомагане" от област Стара Загора за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон да е около 10 000.

До 30 септември ще се приемат молби за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници, записани в държавно или общинско училище за новата учебна година, съобщиха още от Агенцията за социално подпомагане.

Размерът на помощта е 250 лева. Молбите се подават по постоянен адрес в съответните дирекции „Социално подпомагане", след записване на детето в първи клас. Право на тази помощ имат семейства с доход по-нисък или равен на 350 лева на член от семейството, като доходът се изчислява средномесечно за предходните 12 месеца преди подаване на молбата. Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"