Стара Загора с 332 проекта по оперативни програми

Областта се нарежда веднага след Бургас в Югоизточен район

Общият брой сключени договори по Оперативните програми в Югоизточния район за планиране е 1 052 бр. на стойност - 2 734 596 117 лв. Област Стара Загора е с 332 проекта. Повече има единствено в област Бургас – 372.

С най-много проекти е ОП „Човешки ресурси” - 481 броя, а с най-висок относителен дял от реализираните средства е ОП „Транспорт” с 36 % (982 084 650 лева), ОП „Околна среда” - 32 % (880 122 255 лева) и ОП „Регионално развитие” - 17 % (452 560 033 лева).
Това стана ясно на проведеното днес в Ямбол заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район. То премина под председателството на инж. Николай Пенев - областен управител на област Ямбол. Присъстваха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Георгиева, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, експерти от различни министерства, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, на синдикални и браншови организации и на академичните среди. Участва и заместник областният управител на област Стара Загора Теодора Иванова.
Участниците в заседанието бяха запознати с Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020 г. Програмата е на обща стойност 241 177 455 лева, в т.ч. 85% европейско финансиране - 205 000 837 лв. и 15 % национално финансиране - 36 176 618 лв. и предвижда предоставяне на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност.
Беше представена информация за Споразумението за партньорство на Република България 2014 - 2020г. - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014г. -2020г. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен