ТЕЦ-овете пак обгазиха Гълъбово

От 14 до 16 ч. днес е регистрирано превишение на серния диоксид в региона

Автоматичната измервателна станция в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа.

Отчетените концентрации са: в 14:00 часа - 2,6 пъти пределнодопустимата концентрация; в 15:00 часа - 2,9 пъти пределнодопустимата концентрация; и в 16:00 часа - 1,99 пъти над пределнодопустимата концентрация
Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са топлоелектрическите централи от енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните институции в региона за прилагане на разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно розорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид.
Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.
Екоинспекцията продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен