Удължават срока за съставяне на технически паспорти на строежите

Гратисният период е заради по-строгите изисквания на Европейския съюз

С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията на строежа. Това предвиждат предложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова промени, стана ясно от съобщение на сайта на министерството.

Предлага се сроковете да се удължат до 31 декември 2015 г. за първа, втора и трета категория. От четвърта категория - до 31 декември 2017 г., и от пета категория - до 31 декември 2019 г.

Предложените срокове за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа са обвързани и с по-строгите изисквания на Европейския съюз.

"Повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на енергийното обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността", пише още на интернет страницата на министерството.

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители - собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им.

Снабдяването с технически паспорти на сградите е регламентирано със Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики.

През 2012 г. бяха удължени сроковете за съставяне на технически паспорти на строежите. За последния месец обаче в министерството се получиха писма от областни и общински администрации, както и от граждани с предложения за удължаване на срока за съставяне на технически паспорти на строежите. Основните мотиви на частните предложения са свързани с неосигурени финансови средства и предвид усложнената обща икономическа обстановка в страната. Основните мотиви на предложенията на държавни ведомства и агенции и на областни и общински администрации са свързани с неосигурените бюджетни финансови средства, както и с обстоятелството, че има започнати процедури по изготвяне на технически паспорти, но се очаква те да бъдат завършени през 2015 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"