Ямбол: Ясни са ресорите на заместник областните управители

Областният управител Димитър Иванов определи със своя заповед и пълномощията им

Заместник областният управител Иван Йоргов ще подпомага областния управител при осъществяване на дейности в областта на: закрила на децата, образование, младежта и спорта; опазване на околната среда, земеделието и горите; превенция и противодействие на корупцията; управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост; координация и контрол на дейността на териториалните звена на изпълнителната власт в областта; контрол по законосъобразност на актовете и органите на местното самоуправление; транспортно обслужване и безопасност на движението.
Заместник областният управител Диана Динкова отговаря за: разработване, организация и координация на областните планове, стратегии и програми за регионално развитие; дейността в областта на изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, етнически и интеграционни въпроси, културно-историческо наследство и културни дейности, здравеопазване; политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; информационно и административно обслужване; международни организации; труд и социална политика; строителство и икономика; финансово управление и бюджет.