133 са джипитата в областта

22-ма са практикуващите лекари до 35 годишна възраст

 6 заведения за болнична помощ със 776 легла функционират към 31.12.2014 г. в област Добрич. От тях 5 болници с 650 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 35 с 24 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 3 със 110 легла, съобщават от ТСБ в Добрич.

 Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с   2013 г. броят на тези заведения се запазва, а легловият им фонд намалява.

Многопрофилните болници са 3 с 500 легла, а специализираните болници са 2 със 150 легла. Осигуреността на населението в страната с болнични легла в края на 2014 г. е 715.1 на       100 000 души от населението, докато за област Добрич този показател е 424.5 на 100 000 души.

Заведенията за извънболнична помощ в област Добрич са 35 с 24 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология.

В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 498 лекари. Лекарите по дентална медицина са 115. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 911, от които 605 медицински сестри и 59 акушерки.

Мъжете лекари са 209, а жените 289. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години – 200. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 22,  а най-възрастните (на 65 и повече години) - 63.

Най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 133, следвани от практикуващите Педиатрия - 29, Акушерство и гинекология - 22, Вътрешни болести - 21 и Хирургия - 20.

Осигуреността с лекари в края на 2014 г. общо за страната е 40.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 9.7 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.0 до 52.9 на 10 000 души.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.3 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.0 на 10 000 души), Видин (7.7), Добрич (7.3), Монтана (7.2) и Стара Загора (7.1). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград (4.3 на 10 000 души от населението), Кърджали (4.4) и Търговище (4.6).