Предстои обществено обсъждане на новия план за управление на Витоша

Предстои общественото обсъждане на новият ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ на ПРИРОДЕН ПАРК „Витоша“ 2015-2024 г, съгласно чл.12-чл.14 от НРПУЗТ, съобщават от пресцентъра на "Пролес инженеринг" ООД
На 30 септември от 09:00 до 16:00 в Националния исторически музей ще се проведе официалното обществено обсъждане на проекта за нов план за управление на ПП „Витоша”, който е публикуван онлайн и ще бъде подробно представен и обсъждан по време на събитието. Планът се разработва по договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“за периода 2015 – 2024 г., включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ и е част от проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
За обсъждането са поканени над 300 представители и ръководители на Министерство на околната среща и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на културата, Министерство на икономиката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, общини и кметства, областни администрации, неправителствени и образователни организации, представители на туристически браншови организации и компании и др. За обсъждането са поканени министрите на и др.
В екипа на „Пролес инженеринг” ООД за изпълнение на поръчката, са привлечени отделно още над 30 експерти – научни работници и преподаватели в ВУЗ, институти на БАН и др. тесни специалисти. Стриктно се спазиха сроковете и изискванията на заданието на Дирекцията на ПП „Витоша”. Съгласно методологията за актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ по задание изпълнителят организира и проведе7 тематични работни срещи на експертно ниво и 3 семинари със заинтересованите страни, в т.ч. с Обществения консултативен съвет към Д ПП, на които екипът представяше междинните си резултати и разработки и цялостния проект на Плана за управление. За всяка среща бяха канени над 80 участника. Присъстваха експерти от Дирекцията на парка, специалисти по почви, води, биоразнообразие, туризъм и др., както представители на заинтересованите министерства, регионални органи, общините, стопанисващите Парка горски стопанства, неправителствени организации и др.Целта на екипа беше и ѐ да се създаде нов план, който да бъде приеман от заинтересованите страни като документ за партньорство- резултат от консенсус на хора и организации с различни интереси, но обединени от желание за съхраняване на уникалните качества на Витоша и използване на ресурсите на Парка запостигане на ползи за хората – основно софиянци и гости на столицата.

Целия план с приложенията към него и сборниците може да видите на адрес: www.pu-vitosha.com

Новият план е набелязал приоритети от критично значение за опазването на Витоша. Спешна е необходимостта от разработването на Подробен устройствен план, защото без такъв инструмент не може да се управлява ефективно природният парк. Неотложно е и решаването на проблема с управлението на отпадните води, както и с частните имоти, попадащи на границата на парка.

След отразяване на целесъобразните препоръки, които ще се направят по време на обществено обсъждане на 30 септември, актуализираният план за управление на природен парк „Витоша“2015-2024 ще бъде внесен в МОСВ за по-нататъшно разглеждане и приемане - първо от Висшия експертен екологичен съвет и след това от Министерски съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен