Глобиха земеделци, ползвали земи по НАТУРА 2000

Площите попадат границите на Защитената зона „Хърсовска река“

Санкционираха двама мъже от Алфатар за самоволно отглеждане на земеделски култури в три поземлени имота, попадащи в защитена зона. Освен че на мъжете са съставени актове по Закона за биологичното разнообразие, от русенската екоинспекция им е разпоредено да възстановят естественото състояние на общинските пасища. Площите попадат границите на Защитената зона „Хърсовска река“ от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците. Нарушението е било констатирано при проверка след подаден сигнал от жител на Алфатар, наел терените за ползване по предназначение. Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона, терените могат да се използват само за паша, без да се променя предназначението им. Защитена зона „Хърсовска река“ е обявена със заповед от 28 януари 2013 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер, на места примесени виргилиев дъб. В района са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената книга на България.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"