МС гласува изменения и допълнения в работния процес на Антидопинговия център

Дава се възможност за удължаване на нормативно установените срокове за подаване на молба за контролен анализ на допинговата проба

Правителството прие постановление за изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център (ПУДАЦ) и в Наредбата за допингов контрол при тренировъчната и състезателна дейност (НДКТСД).
С промените се предвижда преминаване на функциите, свързани с използването на интернет базираното пособие АДАМС в хода на администрирането на антидопинговата дейност. В тази връзка щатната численост на персонала в направление „Антидопингови програми“ се увеличава с една бройка за сметка на намаляването с една бройка на числеността на направление „Правно, административно и информационно обслужване“, чието наименование се променя на „Правно и административно обслужване“. Промяната в числеността на двете звена се извършва при запазване на общата численост на персонала в Антидопинговият център.
В Наредбата се създава възможност за удължаване на нормативно установените срокове за подаване на молба за контролен анализ на допинговата проба и за провеждане на предварителното изслушване на спортиста в дисциплинарната процедура в случаите, в които тези срокове не могат да бъдат спазени по обективни причини. Наименованието на Контролно-медицинската комисия се променя на Комисия за управление на резултатите от допинговия контрол.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен