Сметната палата критикува управлението на Двореца в Балчик

Извършени са разходи за застраховки на имущество на ДКИ с неясни условия

Недостатъчно ефективно управление са установили одиторите от Сметната палата при проверката си в Държавния културен институт (ДКИ)"Културен център "Двореца" - Балчик, съобщиха от Сметната палата.

В момента собствеността и управлението на Двореца се поделя между Министерството на културата и Софийския университет и одиторите препоръчват двете ведомства да постигнат писмено споразумение помежду си.

Одитът е за съответствие при финансовото управление на ДКИ "Културен център "Двореца" - Балчик от 01 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. Анализирани и оценени са управленските решения и действия в областите "Бюджет", "Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори" и "Управление на имуществото".

По изследването на бюджета не е осигурявано във всички случаи своевременно събиране на приходите, законосъобразно извършване на разходите и правилно идентифициране за целите на счетоводното отчитане, пишат одиторите.

Утвърденият от министъра на културата бюджет на Двореца в Балчик за 2013 г. е 969 678 лв. Реализираните приходи са 966 581 лв. или 97,95 на сто спрямо планираните. От тях най-много са парите от входни билети - 611 740 лв. и от наем на имущество - 192 469 лв.

В периода 2011 - 2013 г. има тенденция на намаление на приходите на този културен институт. За 2013 г. те са с 30,4 на сто по-малко спрямо отчета за 2012 г. и с 36 на сто по-малко, спрямо отчета за 2011 г. По размер и източник постъпилите приходи са законосъобразни, но при отчитането им са допуснати отклонения от нормативните изисквания, съобщават от одитната институция.

Отчетените разходи по бюджета на ДКИ за 2013 г. са в размер 823 356 лв. или 84,91 на сто спрямо планираните. С най-висок относителен дял са разходите за издръжка - 77,96 на сто или 641 899 лева.

 Заради недостатъчната численост на персонала са назначавани хора по програми за временна заетост, съвместявани са длъжности, но контролът не е бил достатъчен.

Няма предварителен контрол за законосъобразност при начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения. Без правно основание и в нарушение на нормативните актове са извършени разходи за закупуване на облекло в общ размер 6 900 лв, гласи одитът на Сметната палата.

Пропуски има и при командировъчните - условията за командироване, заверката и подпечатването на заповед за командировка. Неточности са установени при изплащане на дневни пари и представяне на отчети за получените от ръководителя на ДКИ командировъчни пари.

В нарушение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповед за командировка в чужбина на директора на ДКИ е подписана от самото длъжностно лице, вместо от министъра на културата, установява проверката.

Извършени са разходи за застраховки на имущество на ДКИ с неясни условия.

В областта на обществените поръчки през одитирания период е прилаган правилник, който не създава надеждна вътрешна организация при планиране и възлагане на обществени поръчки. През 2013 г. са възложени четири обществени поръчки на обща стойност 159 255 лв. без ДДС.

 

Още при сключването на договорите изпълнителите не са представили част от изискуемите документи. Създадени са предпоставки за неправилно планиране на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство. Вътрешният контрол в областта на обществените поръчки не е функционирал ефективно и при изпълнение на договорите за обществени поръчки.

 По отношение на управление на имуществото. През 2013 г. от ДКИ са управлявани 46 застроени имота. В сила са 10 договора за отдаване под наем на имоти, от които седем са сключени преди 2013 г. и три през 2013 г.

 

Обектите, отдадени под наем са разположени на територията на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" и са отдадени под наем след проведени търгове. Одитът е показал, че вътрешните правила за тези търгове не създават необходимата детайлизирана вътрешна организация. Въведените контролни дейности не са достатъчни, за да гарантират, че рисковете в процеса са ограничени до приемливо равнище и не осигуряват увереност за съответствие на дейността със законодателството, вътрешните актове и договорите.

 "Архитектурно-парковият комплекс "Двореца" е неделим ансамбъл, включващ терен, сгради и парк, с особена културно-историческа стойност", се казва в одитния доклад.

Инспекторите са категорични, че разделението на Двореца в Балчик на зони на отговорност между Министерство на културата чрез ДКИ и СУ "Св. Климент Охридски" чрез звеното "Учебни ботанически градини", не гарантират ефективното управление на публичната държавна собственост и опазването ѝ като групова културна ценност.

Одиторите препоръчват среща между двете институции за да постигнат писмено споразумение за взаимноизгодни условия и ред за съвместното/споделено стопанисване и управление на имотите. Срокът за изпълнение на тази и останалите 12 препоръки е 6 месеца.