Взеха мерки за недопускане на птичи грип в Шабленско

Не се допуска излизането на птици извън дворовете на стопаните

Във връзка с обявен първичен случай на Инфлуенца А (грип) при диви птици на територията на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич и с цел недопускане проникването на болестта сред домашните птици, отглеждани на територията на община Шабла, общинската епизоотична комисия в Шабла на заседанието си провело се на 27.01.2017 г. определи следните задължителни за изпълнение  конкретни мерки:

1. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове” на територията на община Шабла:
• да не допускат излизането на птици извън дворовете на стопаните;
• да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашните птици;
• да създадат условия за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от други видове домашни птици;
• да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
• да  уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета/ кметския наместник на населеното място при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност;
• да спазват  лична хигиена при контакти с домашните птици;
• да не изхвърлят животински отпадъци в природата, а да ги обезвреждат чрез загробване.
2. При констатиране на умрели или с влошено здравословно състояние диви птици, същите да не се вземат от природата, а да се оставят на място, като незабавно да бъдат уведомени официалния ветеринарен лекар или кмета/ кметския наместник на населеното място.
3. Да не се консумира термично необработено птиче месо.

Настоящите мерки се свеждат до знанието на всички стопанства, отглеждащи животни на територията на община Шабла чрез кметовете и кметските наместници, органите на РУ – Шабла при ОД МВР – Добрич, както и да бъдат разгласени чрез средствата за масово осведомяване.   Снимка на Деня

Щрихи от Плевен