Владимир Уручев за ползите от по-широко прилагане на биологичните пестициди в земеделието

Масово употребяваните химически пестициди оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и почвата и създават опасност за здравето на хората

Евродепутатът Владимир Уручев подкрепи предложението за резолюция на Европейския парламент за опростяване на процедурата за одобрение и регистрация на биологичните пестициди с нисък риск, което бе одобрено с голямо мнозинство в пленарна зала.
Предложението за резолюция обръща внимание на необходимостта Европейската комисия да преразгледа Регламент (ЕО) № 1107/2009 и да предприеме мерки за ускоряване на процедурата по оценка и регистрация на биологични пестициди с нисък риск. В тази връзка Владимир Уручев подчерта, че „съществуващата правна уредба на ниво ЕС съдържа правила относно биологичните и химическите пестициди с нисък риск, но не прави разлика между процедурите за одобрение на последните“.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества в продуктите за растителна защита се одобряват на ниво ЕС, а разрешението за пускане на пазара на самите продукти, е оставено в компетентността на държавите-членки. Към момента ЕС е одобрил само седем активни субстанции като такива с нисък риск, шест от които са с биологичен произход. Владимир Уручев подчерта, че с промяната на действащия регламент “ще се преодолее съществуващата икономическа бариера за производителите за пускането на биологични пестициди на европейския пазар. Това ще окаже положителен ефект както спрямо фермерите и потребителите, така и по отношение околната среда“.
Масово употребяваните химически пестициди оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и почвата и създават опасност за здравето на хората. Биологичните пестициди с нисък риск, от друга страна,  произхождат от микроорганизми, ботанически продукти и полухимикали и представляват добра алтернатива на химическите пестициди. „Биологичните пестициди са подходящи както за земеделските производители, така и за обикновените потребители. Употребата на пестициди с биологичен произход гарантира производството на безопасни храни, подпомага запазването на биоразнообразието и благоприятства за устойчивото развитие на селското стопанство“, отбеляза в заключение Уручев.