Международна практическа конференция „Дигитални измами и киберсигурност“

Университета за национално и световно стопанство съвместно с Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами-България (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) организират първата международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“.  По време на конференцията ще бъдат изнесени пленарни доклади по теми, свързани с електронните измами и киберсигурността от лектори от публичния и частния сектор, както и от висши учебни заведения. Очакват се гости от Прокуратура, МВР, съдебни експерти, преподаватели от УНСС и други висши учебни заведения, както и експерти от частния сектор и се осъществява в партньорство с Fibank.

Конференцията е целодневна и ще се проведе на 17.05.2017 г. (сряда) с начален час 08:30 ч. в сградата на УНСС. Входът за участие е безплатен. Заявки за регистрация за участие се приемат до 15.05.2017 г. на сайта на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ на адрес http://acfe.bg/events/cyber-fraud-conference-2017,  където е публикувана и програмата на конференцията.

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами-България (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ) е сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел. Сдружението действа по Единните правила на клоновете на международната американска  организация Асоциация на Сертифицираните Експерти по Разкриване на Измами, САЩ (ACFE). Сдружението е учредено през 2007 г. от 10 български граждани, придобили сертификата за експерти по разкриване на измами (CFE) от ACFE в резултат на проведеното обучение. Сдружението е регистрирано като официален клон на ACFE през 2011 г. на основание подписано споразумение и петиция от членовете на сдружението, изпратена до международната организация. Към настоящия момент в сдружението наброява 48 членове, от които 16 са сертифицирани и 32 – асоциирани. Наблюдава се засилен интерес към членство, както от представители на публичния сектор, така и на частния.

Мисията на сдружението се изразява в осъществяване на дейност, изразяваща се в превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената системи за лично облагодетелстване.

Основните цели на сдружението са свързани с популяризиране напредъка в разкриването и предотвратяването на измами, чрез разпространяване на знания и взаимодействие между неговите членове; повишаване квалификацията на неговите членове чрез прилагане на добрите практики при разкриването на измами; осъществяване на сътрудничество с държавни и общински органи и други организации за подпомагане прилагането на различни методи и техники при разкриването на измами; взаимодействие с компетентните органи за подобряване на нормативната уредба и практиката във връзка с разкриване и предотвратяване на измами и корупция.

Основната дейност на сдружението включва превенция и обучения за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената система за лично облагодетелстване.

Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България има подписани меморандум за сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИВОП), Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори (КПНРО), както и Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).

Като резултат от ползотворното действие на подписвания меморандум за сътрудничество АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и УНСС се организира и предстои провеждането на Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“. Организатори са Финансово-счетоводният факултет на УНСС съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), Юридическия факултет на УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС и катедра „Национална и регионална сигурност“.