Съдът остави в ареста 17-годишния ученик, които нанесе побой над учителя си в Садово

Максималната присъда по закон, която може да получи обвиняемият е две години затвор

С постановление на Районна прокуратура гр.Асеновград от 20.09.2017 г. обвиняемият АТАНАС ГЕОРГИЕВ е задържан за срок от 72 часа.
По делото са разпитани в качеството на свидетели множество лица, изготвена е съдебно-медицинска експертиза, назначена е съдебно-психиатрична експертиза, извършен е оглед на веществени доказателства, приложени са свидетелство за съдимост, характеристични справки и други документи.
За престъпленията  по чл.131 ал.2 т.3 вр.чл. 130 ал.1 вр.чл. 63 ал.1 т.4 от НК и  по чл.325 ал.2 вр.ал.1 вр.чл. 63 ал.1 т.4 от НК К, за които обв. АТАНАС АНКОВ ГЕОРГИЕВ е привлечен в качеството на обвиняем в закона е предвидено наказание „Лишаване от свобода”  до 2 години,   т.е. в случая е налице първата предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно за съответното престъпление да се предвижда наказание именно „лишаване от свобода“.
От доказателствата по делото и по-конкретно от свидетелските показания, обясненията на обвиняемия, съдебно-медицинска експертиза, протокол за доброволно предаване и приложените към делото справки и документи и други  би могло да се направи обосновано предположение, че обв. АТАНАС АНКОВ ГЕОРГИЕВ е извършил престъплението, за което е обвинен.
От приложената справка за съдимост е видно, че обв. АТАНАС ГЕОРГИЕВ е  с чисто съдебно минало. Въпреки чистото съдебно минало на обв.АТАНАС ГЕОРГИЕВ е налице съвсем реална опасност  обвиняемият да извършии друго престъпление от общ характер. Тази опасност се извлича най-вече от механизма на извършване на деянията, които са предмет на разглеждане по настоящото дело. Тези деяния се отличават със значително по-висока степен на обществена опасност от обикновените деяния от този вид.
От изложеното се налага извода,  че е налице съвсем реална опасност обв. ГЕОРГИЕВ да извърши и друго престъпление.
Всички направени изводи се потвърждават и от данните, отразени в характеристичната справка на обв. ГЕОРГИЕВ, изготвена от зам.директора на училището.
От горното е видно, че обвиняемият се  характеризира като личност с изключително висока степен на обществена опасност, със същата висока степен на обществена опасност и извършеното от него деяние. За същия съществува реална опасност да извърши други престъпления.
От описаното се налага извода, че се касае за „изключителен случай“ по смисъла на чл.386 ал.2 от НПК, при което и спрямо непълнолетно лице може да се вземе мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
С оглед изложеното, считам, че в случая са налице предпоставките на чл.63 ал.1 и чл. 386 ал.2 от НПК и  по отношение на обвиняемия АТАНАС АНКОВ ГЕОРГИЕВ следва да се наложи мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.
Именно, със същата ще се постигнат целите на мерките за неотклонение, визирани в чл.57 от НПК.
Предвид горното и на основание чл.64 ал.1 от НПК, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Асеновград,