Добрич е на 19-то място по показателя средна работна заплата

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през четвърто тримесечие на 2017 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември  2017г. намаляват с 9.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 37.1 хиляди, съобщават от ТСБ - Добрич. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица намалява съответно в обществения сектор с 2.1% (до 10.1 хил.), а в частния сектор с 11.6% (до 27.0 хиляди).

В края на декември 2017 г. общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич намаляват с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година. В частния сектор броя на наетите по трудово и служебно правоотношение бележи спад от 1.5%., а в обществения сектор намалението е с 0.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2017 г. е 826 лв., за ноември - 817 лв., и за декември - 828 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2017 г. с 4.3% до 824 лева, при 1 095 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна заплата е 924 лв., а за частния - 786 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 4.6% в сравнение със същият период на 2016 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

-          „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 203 лв.;

-          „Добивна промишленост” – 1 119 лв.;

-          „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 045 лв.;

-          „Държавно управление”  - 1 040 лв.;

-           „Образование” – 1 025 лева.

 Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

-          „Административни и спомагателни дейности” - 559 лв.;

-           „Други дейности” - 574 лв.;

-          „Строителство” - 588 лв.;

-           „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 667 лв.;

-          „Преработваща промишленост“ – 681 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич с 824 лв. е на 19-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София(столица) - 1 476 лв.,        Варна - 1 062 лв. и Стара Загора – 1 060 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. с включени годишни премии към средната работна заплата област Добрич с 838 лв. запазва 19-та позиция, а водещи в тази класация са отново областите София(столица) - 1 571 лв., Варна - 1 126 лв. и Стара Загора – 1 095 лева. За страната този показател е 1 148 лева.