Специализираният съд ще гледа делото на бившия кмет на "Родопи"

Като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество

Специализирана прокуратура внесе обвинителен акт срещу Й .Ш. за това, че в периода от 09.09.2008 г. до 17.01.2011 г. в Пловдив, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община"Родопи", област Пловдив, в условията на продължавано престъпление не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество и от това е последвала значителна щета за Община „Родопи", област Пловдив, в общ размер на 575 981.76 лева – престъпление по чл. 219 ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

Разследването на Специализираната прокуратура е установило следното:

С Решение от 23.06.2008 г. на Кмета на Община „Родопи" е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътна настилка на път 1У-86213 с.Дедево-Равнища от км. 0+000 до км.9+000".  В т.Ш.1.2 от Обявлението за обществената поръчка възложителят е включил условие, че поръчката ще започне да се изпълнява само при наличие на осигурено финансиране в общинския бюджет. Установено е, че кметът никога не е искал от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството финансиране за обекта - ремонт на пътя с.Дедево-Равнища. Й.Ш. е поискал финансиране за обект-ремонт на пътя с.Храбрино-Дедево, за което е получил отказ за финансиране от МРРБ.

След проведената процедура, на 09.09.2008 г. обвиняемият Ш. е сключил Договор  за извършване на строително-монтажни работи: Ремонт на пътната настилка на път 1У-86213 „Дедево-Равнища" между Община "Родопи" област Пловдив и търговско дружество.

В чл. 3 ал.2 от Договора е посочено/за разлика от посоченото в Обявлението/, че възложителят ще заплати на изпълнителя договорената цена след предаване на завършения обект. На 29.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и е издадена фактура № 1/12.01.2011г. на стойност 3 111 825.71 лева с ДДС.

На 25.06.2009г. обв. Ш.е сключил Анекс, а на 17.01.2011г. е сключил Спогодба към Договор от 09.09.2008г., в която са предвидени нов падеж - 30.06.2010г. и арбитраж „ад хок".

Поради неизпълнение на задълженията на общината, предвид липсата на финансиране, изпълнителят е завел арбитражно дело и му е присъдена сумата, ведно с неустойка за неизпълнение в размер на 10 %. По арбитражното дело са направени разноски за счетоводна експертиза и е присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 36 000 лева.

Установено е, че тези разходи са възникнали, тъй като договорът не е бил прекратен при знание за липса на финансиране в разумен срок, съответно са били предоговорени  клаузи, които са довели до допълнителни плащания, и то без право на обжалване, като Общинският съвет не е бил уведомен за сключването на Анекс и Споразумение, въпреки съществуващото такова задължение на Кмета. Налице е причинно-следствена връзка между действията на обвиняемия Шишков и настъпилите допълнителни плащания.

По аналогичен на описания начин, обвиняемият Ш. е сключил и втори договор, Анекс към него и Спогодба.

С Решение № от 01.12.2008 г. на Кмета на Общината е открита процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс с предмет Ремонт на пътната настилка на път IV - 86213 „Дедево-Равнища" от км.9+000до км 11+500".

В т.Ш.1.2. от Обявлението възложителят е посочил, че финансирането ще се извърши със средства от общинския бюджет или от външна финансираща институция.

На 28.04.2009 г. кметът - обвиняемият Ш. сключва  Договор   за извършване на СМР, като е записано, че заплащането ще се извърши след изготвяне на Акта за приемане на работата и след привеждане на сумата от финансиращата институция.

Договорът не е бил прекратен въпреки, че не е било осигурено финансиране в общинския бюджет, макар че чл.43, ал.4 от ЗОП предвижда това право.

Обвиняемият е знаел, че няма извършено финансиране от друга институция, както и че липсват средства в Общинския бюджет, които да поемат този разход.

Поради горното изпълнението от страна на изпълнителя не е било разплатено, въпреки че на 11.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, и е била издадена фактура   на стойност 1 484 725.72 лева с ДДС.

На 19.10.2009 г. Ш. е сключил Анекс към договора от 28.04.2009 г. и на 29.10.2010 г. е сключил Спогодба към същия договор, без Общинският съвет да бъде уведомен, че се изменят параметри по договора - нов падеж и арбитраж „ад хок".

Извършените предоговаряния по описаните два договора не защитават интересите на общината и неуведомяването за тях е довело до свръхплащания, извън пряко извършената престация от страна на изпълнителя.

Това е довело до плащане на конкретни суми по конкретни дати ежемесечно, съгласно Анекса и Споразумението и по двата договора, при липса на финансиране, и с добавката за арбитражно решаване, при непогасяване на задълженията. Изпълнителите са завели дела и са получили  изпълнителен лист, което променя изобщо характера и договореното относно финансовия източник. Така директно източник става общинският бюджет чрез запориране на банковата сметка на Общината, а не финансираща институция. Обвиняемият

Ш. чрез непрекратяване на договора се е поставил в ситуация  да бъде принуден  да  подпише Анекса и Споразумението (които не са изготвени от юрисконсулт на Общината, и които в много по-голяма степен защитават интересите на изпълнителя, отколкото на възложителя). Анексът и Споразумението дават път на принудителното изпълнение без форма на обжалване.

Стойността на причинената щета за община Родопи, област Пловдив, е в размер на 575 981.76 лева, установено от назначената по делото експертиза.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разглеждане на делото.

Специализирана прокуратура внесе обвинителен акт срещу Й .Ш. за това, че в периода от 09.09.2008 г. до 17.01.2011 г. в град Пловдив, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община"Родопи", област Пловдив, в условията на продължавано престъпление не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество и от това е последвала значителна щета за Община „Родопи", област Пловдив, в общ размер на 575 981.76 лева – престъпление по чл. 219 ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

Разследването на Специализираната прокуратура е установило следното:

С Решение от 23.06.2008 г. на Кмета на Община „Родопи" е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътна настилка на път 1У-86213 с.Дедево-Равнища от км. 0+000 до км.9+000".  В т.Ш.1.2 от Обявлението за обществената поръчка възложителят е включил условие, че поръчката ще започне да се изпълнява само при наличие на осигурено финансиране в общинския бюджет. Установено е, че кметът никога не е искал от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството финансиране за обекта - ремонт на пътя с.Дедево-Равнища. Й.Ш. е поискал финансиране за обект-ремонт на пътя с.Храбрино-Дедево, за което е получил отказ за финансиране от МРРБ.

След проведената процедура, на 09.09.2008 г. обвиняемият Ш. е сключил Договор  за извършване на строително-монтажни работи: Ремонт на пътната настилка на път 1У-86213 „Дедево-Равнища" между Община "Родопи" област Пловдив и търговско дружество.

В чл. 3 ал.2 от Договора е посочено/за разлика от посоченото в Обявлението/, че възложителят ще заплати на изпълнителя договорената цена след предаване на завършения обект. На 29.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и е издадена фактура № 1/12.01.2011г. на стойност 3 111 825.71 лева с ДДС.

На 25.06.2009г. обв. Ш.е сключил Анекс, а на 17.01.2011г. е сключил Спогодба към Договор от 09.09.2008г., в която са предвидени нов падеж - 30.06.2010г. и арбитраж „ад хок".

Поради неизпълнение на задълженията на общината, предвид липсата на финансиране, изпълнителят е завел арбитражно дело и му е присъдена сумата, ведно с неустойка за неизпълнение в размер на 10 %. По арбитражното дело са направени разноски за счетоводна експертиза и е присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 36 000 лева.

Установено е, че тези разходи са възникнали, тъй като договорът не е бил прекратен при знание за липса на финансиране в разумен срок, съответно са били предоговорени  клаузи, които са довели до допълнителни плащания, и то без право на обжалване, като Общинският съвет не е бил уведомен за сключването на Анекс и Споразумение, въпреки съществуващото такова задължение на Кмета. Налице е причинно-следствена връзка между действията на обвиняемия Шишков и настъпилите допълнителни плащания.

По аналогичен на описания начин, обвиняемият Ш. е сключил и втори договор, Анекс към него и Спогодба.

С Решение № от 01.12.2008 г. на Кмета на Общината е открита процедура за възлагане на обществена поръчка открит конкурс с предмет Ремонт на пътната настилка на път IV - 86213 „Дедево-Равнища" от км.9+000до км 11+500".

В т.Ш.1.2. от Обявлението възложителят е посочил, че финансирането ще се извърши със средства от общинския бюджет или от външна финансираща институция.

На 28.04.2009 г. кметът - обвиняемият Ш. сключва  Договор   за извършване на СМР, като е записано, че заплащането ще се извърши след изготвяне на Акта за приемане на работата и след привеждане на сумата от финансиращата институция.

Договорът не е бил прекратен въпреки, че не е било осигурено финансиране в общинския бюджет, макар че чл.43, ал.4 от ЗОП предвижда това право.

Обвиняемият е знаел, че няма извършено финансиране от друга институция, както и че липсват средства в Общинския бюджет, които да поемат този разход.

Поради горното изпълнението от страна на изпълнителя не е било разплатено, въпреки че на 11.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, и е била издадена фактура   на стойност 1 484 725.72 лева с ДДС.

На 19.10.2009 г. Ш. е сключил Анекс към договора от 28.04.2009 г. и на 29.10.2010 г. е сключил Спогодба към същия договор, без Общинският съвет да бъде уведомен, че се изменят параметри по договора - нов падеж и арбитраж „ад хок".

Извършените предоговаряния по описаните два договора не защитават интересите на общината и неуведомяването за тях е довело до свръхплащания, извън пряко извършената престация от страна на изпълнителя.

Това е довело до плащане на конкретни суми по конкретни дати ежемесечно, съгласно Анекса и Споразумението и по двата договора, при липса на финансиране, и с добавката за арбитражно решаване, при непогасяване на задълженията. Изпълнителите са завели дела и са получили  изпълнителен лист, което променя изобщо характера и договореното относно финансовия източник. Така директно източник става общинският бюджет чрез запориране на банковата сметка на Общината, а не финансираща институция. Обвиняемият

Ш. чрез непрекратяване на договора се е поставил в ситуация  да бъде принуден  да  подпише Анекса и Споразумението (които не са изготвени от юрисконсулт на Общината, и които в много по-голяма степен защитават интересите на изпълнителя, отколкото на възложителя). Анексът и Споразумението дават път на принудителното изпълнение без форма на обжалване.

Стойността на причинената щета за община Родопи, област Пловдив, е в размер на 575 981.76 лева, установено от назначената по делото експертиза.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разглеждане на делото.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен