6654 нарушения са установили трудовите инспектори през лятото

Най-много нарушения са свързани с работното време

6654 нарушения са установили трудовите инспектори за месеците юни, юли и август. За 624 от нарушенията има съставени актове, съобщиха от Главна инспекция по труда (ГИТ).

Най-много нарушения са свързани с работното време (1070 бр.) и със заплащането на труда (750 бр.). Това е запазена тенденция, уверяват от инспекцията.

Инспекторите са направили 1615 проверки в 1543 предприятия, в които работят 37 564 души. Акцент на инспекциите са били проблеми на трудовото законодателство в обектите със сезонен характер.

Най-честите нарушения са свързани със законосъобразното наемане на работа, включително на непълнолетни лица и чужденци, работното време и заплащането на труда и основни изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Като риск за сезонните работници от ГИТ посочват, че стои въпроса с назначаването на трудов договор. Честите проверки помогнали този проблем да се ограничи - 164 души са работили без писмени трудови договори.

Нарушенията, свързани с работа на чужденци без разрешен достъп до пазара на труда, са 45 бр. 25 непълнолетни са работили без разрешение от Инспекцията по труда.

От изискванията, свързани с безопасността на труда, най-често се нарушават разпоредбите, регламентиращи задължителните и периодични инструктажи. Нарушенията от този вид са 617 бр.

Удар от електрически ток е една от най-честите причини за злополуки с фатален изход, заедно с падането от височина. Инспекторите са установили 213 нарушения на обезопасяване на електрооборудването. Временните ел. инсталации, каквито често се изграждат в обекти със сезонен характер, крият допълнителна опасност и от падане след спъване в кабелите, които не се обезопасяват, както и попадане под напрежение.

От началото на годината до края на август Инспекцията по труда е издала 7232 бр. разрешения за наемане на непълнолетни и 188 бр. разрешения за наемане на лица, ненавършили 16 г.

Отказите са съответно 100 бр. и 11 бр. Дадените разрешения са с около 1000 бр. повече отколкото за същия период през 2017 г.

Сезонните работници често сами се отказват от правата си в името на по-висока заплата. Те работят повече и се обръщат към Инспекцията по труда чак когато не получат договореното възнаграждение.

Традиционно работещите сигнализират след края на сезона, когато работодателят ги е освободил от работа. Те претендират за работа без трудов договор за минал период и съответно неизплатено възнаграждение, което обаче никъде не е договорено.

В ГИТ получават сигнали за това, че не е изплатено устно договореното по-високото заплащане от това, което е по трудов договор. Други сигнали, които постъпват, са за неосигурена задължителна междудневна и седмична почивка.

От Инспекцията припомнят, че много трудно се доказват устни договорки, както и полагане на труд без сключен трудов договор със задна дата. Това крие висок риск от загуба на трудови и осигурителни права.

Инспекторите припомнят, че работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. Изпитателният срок е регламентиран в трудовия договор.

Работниците да четат клаузите в трудовите си договори и да не разписват документи с невярно съдържание - например молба за освобождаване по взаимно съгласие без дата или за използван отпуск, какъвто реално не са използвали, както и че са получили оформена трудова книжка и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен