Пловдивския университет стана част от Национална пътна карта

Тя е за разпределена научна инфраструктура

Лабораторията по биоелектрохимия (биохимия) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стана част от Националната пътна карта за разпределена научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) като обособен участник в интегрираната тематична лаборатория „Водородна енергетика с възобновяеми енергийни източници“. Проектът, с ръководител д.б.н. Йолина Хубенова, финансиран от Министерството на образованието и науката, е с продължителност 5 години.
Целта на проекта е обединяване на научните центрове в страната, работещи в областта на производството, съхранението и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. В Лабораторията по биоелектрохимия вече 11 години се развива технологията на биогоривните елементи. В резултат са публикувани над 70 научни статии както и самостоятелна глава в Британската енциклопедия на издателство Elsevier, които са с общ импакт фактор 80, цитирани от водещи учени в света над 350 пъти. Биогоривните елементи са електрохимични източници на ток, в които като биокатализатори се използват живи микроорганизми. В процеса на окисление на субстрати, включително отпадни продукти от органичен и неорганичен произход, част от произведените електрони се превръщат в електрическа енергия, което превръща биогоривните елементи в устройства за едновременно генериране на ток и биоремедиация с разнообразно приложение. Една от заслугите на научния колектив е оценката на приноса на метаболитните процеси към процесите на екстрацелуларен електронен пренос както при прокариоти (бактерии), така и при еукариоти (дрожди, растения).
По покана на екипа на НИ СЕВЕ проф. Пламен Атанасов изнесе в Пловдивския университет лекция на тема „Функционални нано-материали за био-електрохимични устройства“, което бе първото публично събитие по изпълнение на целите и задачите на проект НИ СЕВЕ. Проф. Пламен Атанасов е професор в Университета в Калифорния, Ървайн, и съ-основател на катедра „Химично и биомолекулно инженерство“, асоцииран с Националната лаборатория „Лос Аламос“ повече от 20 г., почетен професор на Българската академия на науките, директор на Центъра за микроинженерни материали към Университета на Ню Мексико (UNM), Албакърки, САЩ (до 2018 г.), вице-президент на Международната електрохимична асоциация International Society of Electrochemistry (2015-2017), лидер в Националната академия на изобретателите.
Посещението на световноизвестния и признат учен проф. Атанасов в Пловдивския университет открива нови възможности за съвместни разработки между двата университета, както за активно сътрудничество в научно-изследователската и образователната дейност, така и за участие в нови мащабни научно-изследователски проекти, финансирани от различни международни програми.