Областният информационен център представя възможности за младите

Утре от 12:30 ч. в 22 СОУ „Г. С. Раковски“ ще проведе информационна среща на тема „Възможности за младите хора през новия програмен период 2014-2020 г.“

Акцентът на срещата ще е върху възможностите за финансиране на младежите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 Участниците ще бъдат запознати и с дейността на Мрежата от 28 областни информационни центъра в страната и програмата на ОИЦ – София през настоящата година. Срещата е насочена към ученици от 11 и 12 клас.


Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.