Кметът на Царево: Промяната на ОУП не решава проблема с парк „Странджа”

Промените трябва да засягат само защитената територия, смята Георги Лапчев

Въпреки спирането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Царево от министерско ниво, извършването на строителство в имоти с влезли в сила Подробни устройствени планове (ПУП), не се възпрепятства, съобщиха от администрацията на морския град.

„Няма смисъл от промяна на целия ОУП. Влезлите в сила ПУП-ове са необратим процес и Общият устройствен план трябва да се съобразява с тях, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Дори министърът на регионалното развитие казва, че изменението на ОУП включва влезли в сила ПУП-ове и реализирано застрояване за териториите, намиращи се извън границите на урбанизираните територии. Промените трябва да касаят само природен парк „Странджа”. Кой желае разширяване на зоната за строителство, защото общинска администрация и местните жители не го желаят”, коментира кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев.