Агенцията за малките и средни предприятия в нарушение

КЗК отмени решение по обществена поръчка на изпълнителния директор Евгений Иванов

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) е уличена в нарушение по обществена поръчка, информира на сайта си Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Сред основните функция на агенцията е да координира българския малък и среден бизнес в рамките на различни национални и международни форуми, осигурявайки ефективното участие на фирмите в тях. Оттам са открили обществена поръчка с предмет "Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната".

КЗК обаче е открила, че при едно от заседанията по процедурите за разглеждане на участниците оценителната комисия не е била в пълен състав. Въпреки това то се е състояло.

Процедурните правила изискват, ако един от членовете на журито по обективни причини не може да присъства на заседание и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят да издаде заповед за определянето на нов.

Такава заповед обаче не е издадена, поради което антимонополната комисия отменила съответното решение на изпънителния директор на ИАНМСП Евгений Иванов и е върнала процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.