Днес кандидат-студентите в СУ се явяват на изпит по математика и теология

Изпитът по теология е устен, а за математиците са подготвени 8 задачи

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Магдалена Инджова от Свиленград
изтегли тема № 2 за писмения изпит по математика II. Кандидат-студентите, които са заявили участие в изпита, са 959 души.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя поздрави кандидат-студентите за това, че са избрали да се явят на изпит в СУ, пожела им да бъдат съсредоточени и да дадат най-доброто от себе си. Председателят на изпитната комисия на изпита по математика II доц. Първан Първанов се присъедини към пожеланията на доц. Стефанова за успех и поздрави всички с избора им да кандидатстват във Факултета по математика и информатика на СУ.

В 9.00 часа в Богословския факултет на СУ започна и устният изпит по теология. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 62 души.

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:


Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература. Оценяват се степента на познаване на проблематиката; умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос; участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.