Екоминистерството: Тома Белев не е член на Висшия експертен екологичен съвет

Той е класиран за Междуведомствена комисия - специализиран състав на ВЕЕС, уточняват от МОСВ

Тома Белев не е член на Висшия експертен екологичен съвет, а е класиран за Междуведомствена комисия - специализиран състав на ВЕЕС, уточняват от Министерството на околната среда и водите. 

Вчера Сдружение „Природа за хората" разпространи съобщение, че Белев официално е станал член на Висшия експертен екологичен съвет към екоминистъра.

Пресцентърът на МОСВ допълва, че Междуведомствена комисия е специализиран състав на ВЕЕС по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.57/02.07.2004 г.), който има функциите да обсъжда доклади за екологична оценка/екологична част на планове и програми и да предлага на министъра на околната среда и водите решения за становища по екологична оценка на планове и програми.

С изменението на Правилника за функциите, задачите и състава на ВЕЕС (обн. в ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г.) е въведена процедура по избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за участие в Междуведомствена комисия - специализиран състав на ВЕЕС. Общият брой на специализирания състав е 18 души. „В него влизат и представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и различни дирекции на МОСВ. В съответствие с чл. 7 на Правилника на ВЕЕС, Министерството на околната среда и водите отправи публична покана чрез интернет страницата на МОСВ и публикация във вестник до експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за изразяване на интерес за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС. Получените в МОСВ заявления са разгледани от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите.

В резултат от извършения преглед на постъпилите документи за съответствие с изискванията по чл. 7, ал. 2 от Правилника, комисията състави протокол с допуснатите за участие в избора експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми. Съгласно чл. 7, ал. 8 от Правилника, първите двама кандидати, доказали най-голям опит и квалификация, следва да бъдат включени в заповедта на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на постоянния състав на МК - специализиран състав на ВЕЕС. Въз основа на представените документи и критериите по чл. 7, ал. 2 от Правилника на ВЕЕС - доказан експертен опит и квалификация, комисията извърши класиране на кандидатите. Георги Бакалов и Тома Белев са класирани на първите две места. Предстои издаването на заповед за утвърждаване на постоянния състав на МК - специализиран състав на ВЕЕС. Класирането на Георги Бакалов и на Тома Белев за постоянния състав на МК - специализиран състав на ВЕЕС не дава правото на тези лица да участват в основния състав на ВЕЕС, който има функции да предлага решения по оценка на въздействието върху околната среда", отбелязва още пресцентърът на МОСВ.