Въвеждат "Райониране" в детските градини

Критерият носи 1 точка

В Стара Загора променят Правилата за прием за постъпване в общинските детски градини и обединени детски заведения. Промяната предвижда въвеждане на нов критерий при класиране за прием в детските градини и обединени детски заведения - „Райониране“.

Този критерий е съобразен с разположението на детските градини по Административни бюра. Критерият „Райониране“ носи автоматично 1 точка, само тогава, когато адресът на детската градина, посочена в заявлението, и настоящият адрес на заявителя попадат в района на едно и също Административно бюро. В момента на класиране системата ще извършва проверка на адресите на детските заведения, посочени в заявлението, и на настоящия адрес на заявителя. При установено съвпадение на района на Административното бюро, детето ще ползва 1 точка само за тези детски заведения, за които се отнася съвпадението на района. За детски градини, посочени в заявлението, за които няма съвпадение на района на Административното бюро, не ползвате предимство по този критерий.

На всички заявители, които вече са регистрирали или предстои да регистрират заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина, и желаещи да ползват точка по новия критерий, препоръчваме да проверят и ако е необходимо да направят актуализация на настоящия си адрес. Това се извършва в Центъра за услуги и информация - в сградата на Община Стара Загора на адрес бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.

Препоръчително е тази актуализация да бъде извършена до края на месец април 2014 г.