Министерски съвет осигури парите за заплати в МВР

Средства ще бъдат отпуснати и за спешната помощ и социални плащания

В изпълнение на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет и на съдебната власт в общ размер на 324,7 млн. лева.

С приетото постановление МВР ще получи 125,7 млн. лв., като от тях 119,3 млн. лв. са за заплати.

На МТСП се предоставят 50 млн. лв. за социални плащания, вкл. 36 млн. лв. за помощи за домакинства, на МЗ – 24,2 млн. лв. за финансиране на психиатричната и на спешната помощ и за финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони.

МРРБ ще получи16,4 млн. лв., като 13 млн. лв.са за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, за МК са предвидени 4 млн. лв. за текущи разходи, свързани с осигуряване на дейността на държавните културни институти.

Министерството на външните работи ще разполага с допълнителни 3 млн. лв. за изплащане на дългосрочни командировки на служителите в задграничните представителства.

За МЗХ са отпуснати допълнителни 16,4 млн. лв. за разплащане на сключени договори от разпоредители с бюджет в системата на министерството. Държавен фонд „Земеделие” ще получи 70 млн. лв. за национално доплащане към животновъдите и за държавни помощи, МП – 5 млн. лв. за заплати за служителите от главните дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията”.

По бюджета на Висшия съдебен съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. за възнаграждения на съдебни заседатели и за дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

С друго решение кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 1,5 млн. лв. и трансфер в размер на 10 332 214 лв. По този начин МВР ще изпълни решения на Европейската комисия, с които се въвеждат нови стандарти за защита на данните, записани в електронния носител на информация в документите за самоличност и пътуване, и ще осигури изпълнението на дейностите по Европейския фонд за връщане, Фонда за външни граници, както и други проекти и програми на ЕС.

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 457 930 лв. По този начин министерството ще има възможност за съфинансиране на проекта ,,Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързваш Егейско и Черно море” в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T).

С реализацията на проекта, ще бъде постигната яснота относно разработване и изграждане на мултимодален коридор, свързващ Кавала и Александруполис в североизточната част на Егейско море с Варна и Бургас на Черно море и пристанище Русе на р. Дунав. В резултат от реализацията на проекта ще бъде изяснена ползата и жизнеспособността на товарния коридор ,,Sea2Sea” като алтернативен маршрут на този през Босфора.